امتیاز تفاضل گل خورده گل زده مساوی باخت برد بازی تیم رتبه
۳۳ +۲۵ ۹ ۳۴ ۳ ۱ ۱۰ ۱۴ بایرن مونیخ ۱
۳۳ +۱۷ ۱۲ ۲۹ ۳ ۱ ۱۰ ۱۴ لایپزیگ ۲
۲۷ ۱۱ ۱۹ ۳ ۳ ۸ ۱۴ هرتابرلین ۳
۲۶ +۱۱ ۱۴ ۲۵ ۸ ۰ ۶ ۱۴ هافن هایم ۴
۲۶ ۱۱ ۱۹ ۵ ۲ ۷ ۱۴ فرانکفورت ۵
۲۵ +۱۴ ۱۶ ۳۰ ۴ ۳ ۷ ۱۴ دورتموند ۶
۲۳ ۱۳ ۱۹ ۵ ۳ ۶ ۱۴ کلن ۷
۱۹ ۲۵ ۱۸ ۱ ۷ ۶ ۱۴ فرایبورگ ۸
۱۷ ۱۵ ۱۸ ۲ ۶ ۵ ۱۳ شالکه ۹
۱۷ ۲۱ ۲۰ ۲ ۶ ۵ ۱۳ بایرلورکوزن ۱۰
۱۷ ۲۵ ۲۳ ۲ ۶ ۵ ۱۳ ماینتس ۱۱
۱۴ ۱۶ ۱۱ ۵ ۶ ۳ ۱۴ آگزبورگ ۱۲
۱۴ -۱۳ ۳۱ ۱۸ ۲ ۸ ۴ ۱۴ وردربرمن ۱۳
۱۳ ۲۲ ۱۳ ۴ ۶ ۳ ۱۳ مونشن گلادباخ ۱۴
۱۰ -۱۱ ۲۳ ۱۲ ۴ ۸ ۲ ۱۴ وولفسبورگ ۱۵
۱۰ -۱۶ ۲۷ ۱۱ ۴ ۸ ۲ ۱۴ هامبورگ ۱۶
۹ -۱۳ ۲۴ ۱۱ ۳ ۹ ۲ ۱۴ اینگول اشتات ۱۷
۸ -۱۵ ۲۷ ۱۲ ۲ ۱۰ ۲ ۱۴ دارمشتات ۱۸