امتیاز تفاضل گل خورده گل زده مساوی باخت برد بازی تیم رتبه
۳۹ +۲۹ ۹ ۳۸ ۳ ۱ ۱۲ ۱۶ بایرن مونیخ ۱
۳۶ +۱۶ ۱۵ ۳۱ ۳ ۲ ۱۱ ۱۶ لایپزیگ ۲
۳۰ ۱۳ ۲۱ ۳ ۴ ۹ ۱۶ هرتابرلین ۳
۲۹ +۱۰ ۱۲ ۲۲ ۵ ۳ ۸ ۱۶ فرانکفورت ۴
۲۸ +۱۱ ۱۷ ۲۸ ۱۰ ۰ ۶ ۱۶ هافن هایم ۵
۲۷ +۱۴ ۱۹ ۳۳ ۶ ۳ ۷ ۱۶ دورتموند ۶
۲۵ ۱۵ ۲۱ ۷ ۳ ۶ ۱۶ کلن ۷
۲۳ ۲۷ ۲۱ ۲ ۷ ۷ ۱۶ فرایبورگ ۸
۲۱ ۲۴ ۲۳ ۳ ۷ ۶ ۱۶ بایرلورکوزن ۹
۲۰ ۳۰ ۲۶ ۲ ۸ ۶ ۱۶ ماینتس ۱۰
۱۸ ۱۹ ۲۰ ۳ ۸ ۵ ۱۶ شالکه ۱۱
۱۸ ۱۷ ۱۳ ۶ ۶ ۴ ۱۶ آگزبورگ ۱۲
۱۶ ۲۴ ۱۵ ۴ ۸ ۴ ۱۶ وولفسبورگ ۱۳
۱۶ -۱۰ ۲۵ ۱۵ ۴ ۸ ۴ ۱۶ مونشن گلادباخ ۱۴
۱۶ -۱۳ ۳۳ ۲۰ ۴ ۸ ۴ ۱۶ وردربرمن ۱۵
۱۳ -۱۷ ۳۱ ۱۴ ۴ ۹ ۳ ۱۶ هامبورگ ۱۶
۱۲ -۱۳ ۲۷ ۱۴ ۳ ۱۰ ۳ ۱۶ اینگول اشتات ۱۷
۸ -۱۸ ۳۰ ۱۲ ۲ ۱۲ ۲ ۱۶ دارمشتات ۱۸