امتیاز تفاضل گل خورده گل زده مساوی باخت برد بازی تیم رتبه
۴۴ +۲۱ ۱۳ ۳۴ ۵ ۱ ۱۳ ۱۹ نیس ۱
۴۲ +۳۶ ۲۰ ۵۶ ۳ ۳ ۱۳ ۱۹ موناکو ۲
۳۹ +۲۳ ۱۵ ۳۸ ۳ ۴ ۱۲ ۱۹ پاری سن ژرمن ۳
۳۴ +۱۵ ۱۹ ۳۴ ۱ ۶ ۱۱ ۱۸ لیون ۴
۳۰ ۱۹ ۲۵ ۶ ۵ ۸ ۱۹ گنگام ۵
۳۰ ۱۹ ۲۲ ۶ ۵ ۸ ۱۹ مارسی ۶
۲۸ ۲۳ ۲۰ ۴ ۷ ۸ ۱۹ رن ۷
۲۶ ۱۶ ۱۸ ۸ ۵ ۶ ۱۹ سنت اتین ۸
۲۶ ۲۱ ۲۲ ۵ ۷ ۷ ۱۹ تولوز ۹
۲۵ ۲۶ ۲۰ ۷ ۶ ۶ ۱۹ بوردو ۱۰
۲۲ ۳۱ ۲۸ ۷ ۷ ۵ ۱۹ مون پلیه ۱۱
۲۱ ۲۵ ۱۸ ۳ ۱۰ ۶ ۱۹ لیل ۱۲
۲۱ ۲۳ ۱۵ ۶ ۸ ۵ ۱۹ نانسی ۱۳
۲۰ ۲۳ ۱۷ ۵ ۹ ۵ ۱۹ باستیا ۱۴
۱۹ ۲۹ ۲۶ ۷ ۸ ۴ ۱۹ دیجن ۱۵
۱۹ ۲۴ ۱۵ ۴ ۱۰ ۵ ۱۹ آنژه ۱۶
۱۹ -۱۴ ۲۶ ۱۲ ۴ ۹ ۵ ۱۸ نانت ۱۷
۱۹ -۱۹ ۳۷ ۱۸ ۴ ۹ ۵ ۱۸ متز ۱۸
۱۸ -۱۲ ۳۲ ۲۰ ۳ ۱۰ ۵ ۱۸ کان ۱۹
۱۵ -۲۰ ۳۹ ۱۹ ۳ ۱۲ ۴ ۱۹ لوریان ۲۰