امتیاز تفاضل گل خورده گل زده مساوی باخت برد بازی تیم رتبه
۳۶ +۱۷ ۱۰ ۲۷ ۳ ۱ ۱۱ ۱۵ نیس ۱
۳۵ +۲۲ ۸ ۳۰ ۲ ۲ ۱۱ ۱۵ پاری سن ژرمن ۲
۳۳ +۲۸ ۱۶ ۴۴ ۳ ۲ ۱۰ ۱۵ موناکو ۳
۲۵ +۱۰ ۱۸ ۲۸ ۱ ۶ ۸ ۱۵ لیون ۴
۲۴ ۱۷ ۲۰ ۶ ۳ ۶ ۱۵ بوردو ۵
۲۴ ۱۹ ۱۶ ۳ ۵ ۷ ۱۵ رن ۶
۲۳ ۱۵ ۱۹ ۵ ۴ ۶ ۱۵ گنگام ۷
۲۲ ۱۳ ۱۸ ۴ ۵ ۶ ۱۵ تولوز ۸
۲۲ ۱۲ ۱۶ ۷ ۳ ۵ ۱۵ سنت اتین ۹
۱۸ ۱۶ ۱۳ ۳ ۷ ۵ ۱۵ آنژه ۱۰
۱۸ ۱۷ ۱۳ ۶ ۵ ۴ ۱۵ مارسی ۱۱
۱۸ -۱۴ ۳۰ ۱۶ ۳ ۷ ۵ ۱۵ متز ۱۲
۱۶ ۲۵ ۲۲ ۷ ۶ ۳ ۱۶ دیجن ۱۳
۱۶ ۱۹ ۱۲ ۴ ۷ ۴ ۱۵ نانسی ۱۴
۱۶ ۲۸ ۲۰ ۷ ۵ ۳ ۱۵ مون پلیه ۱۵
۱۵ -۱۴ ۳۰ ۱۶ ۳ ۹ ۴ ۱۶ کان ۱۶
۱۴ ۱۵ ۱۲ ۵ ۷ ۳ ۱۵ باستیا ۱۷
۱۴ ۲۱ ۱۴ ۲ ۹ ۴ ۱۵ لیل ۱۸
۱۳ -۱۵ ۲۴ ۹ ۴ ۸ ۳ ۱۵ نانت ۱۹
۱۱ -۱۳ ۲۷ ۱۴ ۲ ۱۰ ۳ ۱۵ لوریان ۲۰