تیم امتیاز موتورسوار رتبه
مارک مارکز رپسول هوندا ۲۹۸ مارک مارکز ۱
ولنتینو روسی موویستار یاماها ۲۴۹ ولنتینو روسی ۲
خورخه لورنزو موویستار یاماها ۲۳۳ خورخه لورنزو ۳
موریک وینالس سوزوکی ۲۰۲ موریک وینالس ۴
آندره آ دوویتزیزسو دوکاتی ۱۷۱ آندره آ دوویتزیزسو ۵
دنی پدروسا رپسول هوندا ۱۵۵ دنی پدروسا ۶
کال کرچلو ال سی آر هوندا ۱۴۱ کال کرچلو ۷
پل اسپارگارو مونستر یاماها ۱۳۴ پل اسپارگارو ۸
آندره آ یانونه دوکاتی ۱۱۲ آندره آ یانونه ۹
هکتور باربرا اوینتیا ۱۰۲ هکتور باربرا ۱۰
الکس اسپارگارو سوزوکی ۹۳ الکس اسپارگارو ۱۱
آلوارو بائوتسیتا آپریلیا ۸۲ آلوارو بائوتسیتا ۱۲
یوجین لورتی آسپار ۷۷ یوجین لورتی ۱۳
دانیلو پتروچی دوکاتی ۷۵ دانیلو پتروچی ۱۴
اسکات ریدینگ پراماک ۷۳ اسکات ریدینگ ۱۵
استفن برادل آپریلیا ۶۳ استفن برادل ۱۶
بردلی اسمیت مونستر یاماها ۶۰ بردلی اسمیت ۱۷
جک میلر استرلا ۵۷ جک میلر ۱۸
میچله پیرو پراماک ۳۶ میچله پیرو ۱۹
لوریس باز اوینتیا ۳۵ لوریس باز ۲۰
تیتو رابات استرلا ۲۹ تیتو رابات ۲۱
یونی هرناندز آسپار ۱۶ یونی هرناندز ۲۲